dalane-privacy-policy-v1

Personvernpolitikk

Versjon 1.0 – 05.11.2017

1 Din SKYKULA-avtale med Dalane Energi

Denne SKYKULA Personvernpolicy er en del av vilkårene for bruk av SKYKULA og dermed en del av Avtalen mellom deg som SKYKULA-bruker og Dalane Energi.

2 Formålet med behandling av dine personopplysninger

Dalane Energi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven som Dalane Energi er underlagt av Datatilsynet. Formålet med Dalane Energi behandling av personopplysninger ved din bruk av SKYKULA er i første rekke å oppfylle de forpliktelsene Dalane Energi har påtatt seg for gjennomføring av Avtalen. I SKYKULA behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål:

 • Kundeoppfølging og markedsføring
 • Videreutvikling og forbedring av SKYKULA
 • Statistikk og forbruksanalyser

3 Tilganger i SKYKULA

SKYKULA trenger forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at forskjellige funksjonalitet i SKYKULA skal fungere. Disse tilgangene er:

 • Lagring: Data fra SKYKULA systemet lagres i enheten og på servere
 • Mobildata: – for at du skal kunne bruke SKYKULA når du ikke er tilknyttet et trådløst nett.

Andre tilganger vil det måtte gis spesiell tillatelse til fra BRUKEREN når tjenesten tas i bruk.

 • Kamera: Video, bilder – slik at du kan ta og laste opp video og bilder
 • Endre/slette innhold i SD-kort (Android) – for at du skal kunne laste opp bilder.
 • Mikrofon: I forbindelse med videoer som kan lastes opp på SKYKULA
 • Kontakter: For at du blant annet skal finne personer i din kontaktliste for å kunne invitere famile og venner til å bli venn med deg i SKYKULA.
 • SMS: Benyttes i forbindelse med å sende invitasjon til personer og til også å gi informasjon om hendelser i strømnettet og annen kundeinformasjon
 • Posisjon: Hvis du har gitt tilgang til posisjonsinformasjon brukes denne informasjonen til å skreddersy tjenester for deg og andre. For eksempel å automatisk registrere at du har nådd fram til en lokasjon der du kan få gratis kWh inn på din kWh konto i SKYKULA.

4 Hvilken informasjon lagrer Dalane Energi

Dalane Energi lagrer opplysninger som du selv oppgir i SKYKULA når du registrerer deg, data som innhentes fra Elhub eller andre register, og de data som genereres når du bruker tjenesten.

Dalane Energi lagrer følgende data i den grad de er gjort tilgjengelig :

 • De data som du selv gjør tilgjengelig i SKYKULA.
 • Ditt telefonnummer og e-postadresse
 • Hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem
 • Navn, adresse, fødselsdato
 • Demografiske data
 • Epost og annen kontaktinformasjon om familie, venner,
 • Målernummer, strømforbruk fra strømmåler og annen informasjon relatert til energiforbruk
 • Informasjon om boligen og boligrelatert informasjon for blant annet å utarbeide prognoser
 • Personlige preferanser med fokus på strøm, energiforbruk, miljø, og emner som ligger inn under samme
 • Andre data som er viktige for å lage gode kunderelasjoner

5 Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli delt med andre med mindre det følger av denne Avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det.

Dalane Energi kan dele personopplysningene dine med underleverandører som behandler personopplysningene på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som blant annet hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til Dalane Energi’s databehandlere anses ikke som utlevering.

Dalane Energi vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i Dalane Energikonsernet, dersom utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Dette skal likevel bare skje dersom behandlingen av dine personopplysninger er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

6 Kundeoppfølging og markedsføring

Dalane Energi kan informere deg om produkter og tjenester som vi mener er relevante for deg. Dalane Energi vil også kunne gi deg informasjon om andre produkter ved bruk av elektronisk markedsføring, dersom du har samtykker til dette. Dette innebærer at Dalane Energi kan sende deg nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i SKYKULA-appen, til ditt mobilnummer eller til din oppgitte e-postadresse. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å henvende deg til Dalane Energi.

7 Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i de opplysningene Dalane Energi har registrert om deg ved å sende en skriftlig og undertegnet henvendelse til Dalane Energi. Dalane Energi ber deg ta kontakt for å rette opplysninger om deg som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din SKYKULA profil. Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av Dalane Energi så lenge lovgivningen krever det.

8 Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som Dalane Energi samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Dalane Energi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13.

9 Endringer

Dalane Energi kan endre denne personvernpolicyen for å følge lovmessige krav, samt Dalane Energi’s egen praksis for innsamling og behandling av data. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt.

10 Behandlingsansvarlig

Dalane Energi er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernpolicyen. Dersom du har spørsmål rundt SKYKULAs personvernpolicy, ta kontakt med Dalane Energi på www.DalaneEnergi.no, eller på telefon 5146 2500.