dalane-consent-v1

Bruksavtale

Versjon 1.0 – 05.11.2017

 

1 OM TJENESTEN

SKYKULA er en applikasjon fra Dalane Energi AS (DALANE ENERGI) som gir deg informasjon om strømforbruket og mulighet til reduserte strømutgifter i tillegg til mange andre funksjoner, og som kan lastes ned som en applikasjon til mobiltelefoner og andre enheter.

 

2 AVTALEINNGÅELSE

2.1  Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og SKYKULA Personvernpolicy (felles benevnt «AVTALEN»). I tillegg til vilkårene i AVTALEN, gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av i norsk lov for øvrig. Partene i AVTALEN er deg som bruker, heretter BRUKEREN/BRUKER/du og Dalane Energi AS, Elganveien 1, 4373 Egersund, Norge, org.nr.: 917 368 007, heretter DALANE ENERGI .

ELHUB er en tjeneste som omfatter alle måledata for strøm i Norge. Dette innebærer drift av en permanent tjeneste i kraftmarkedet som fungerer som et bindeledd mellom nettleverandører og kraftleverandører. Det var Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som i 2013 ga Statnett i oppdrag å etablere en datahub for dette formålet.

 

2.2 Hva må til for å kunne bruke SKYKULA

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke SKYKULA:

  • SKYKULA fungerer på nyere telefoner med iOS og Android.
  • Du må ha en e-postadresse eller et telefonnummer.
  • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.

 

3 BRUK AV SKYKULA

3.1  Hva SKYKULA skal brukes til

SKYKULA er ment som et tilbud til kunder av Dalane Energi og til de som kan tenke seg å bli kunde av Dalane energi på et senere tidspunkt. .

3.2  Registrering

Før du begynner å bruke SKYKULA må du opprette en brukerprofil.

3.3 Tilgang til forbruksdata

Ved å akseptere betingelsene i avtalen gis Dalane Energi samtykke til å innhente fra ELHUB eller annen kilde informasjon om det forbruk i kWh som BRUKEREN har og annen relevant informasjon om installasjonen(e) hos BRUKEREN for å benytte dette til å gi deg informasjon om forbruk, utarbeide prognoser, gjøre sammenligninger med andre forbrukere, statistikk og annet som gir deg som BRUKER og/eller Dalane Energi verdi.

Lagring av data

De data DALANE ENERGI innhenter og de data som du som BRUKER legger inn i SKYKULA lagres i SKYKULA applikasjonen og på nødvendige dataservere slik at du som BRUKER skal kunne finne tilbake til disse data fra samme eller ulike enheter.

 

4 PRISER

Bruk av SKYKULA er per dags dato gratis. Dette kan imidlertid endres på kort varsel.

 

5 DITT ANSVAR

For at dine data ikke skal bli slettet eller endret av uvedkommende er det viktig at du beskytter brukernavn og passord som benyttes for å logge seg inn på enheten, og også at du sikrer enheten mot misbruk så lenge du er logget inn som bruker på SKYKULA.

 

6 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at Dalane Energi og samarbeidsparter kan kommunisere med deg direkte i SKYKULA, til det telefonnummer du har oppgitt i SKYKULA eller på den e-postadressen du har oppgitt. Dalane Energi kan informere deg om produkter og tjenester som vi mener er relevante for deg. Dalane Energi vil også kunne gi deg informasjon om andre produkter ved bruk av elektronisk markedsføring.

 

7 PERSONVERNPOLICY

For informasjon om personvernpolicy henvises til egen beskrivelse av dette i dokumentet “SKYKULA – personvernpolicy

 

8 GENERELLE BESTEMMELSER

8.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge Dalane Energi tilbyr SKYKULA. Dalane Energi kan velge å avslutte SKYKULA med to måneders varsel. Dalane Energi kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan Dalane Energi si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte Dalane Energi. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter SKYKULA fra enheten din. Dersom du ikke benytter SKYKULA over en periode på seks måneder, kan Dalane Energi velge å deaktivere din SKYKULA-profil.

8.2 Endringer i Avtalen

Dalane Energi kan endre Avtalen uten varsel. De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i SKYKULA og på www.DalaneEnergi.no. Endringer som ikke er til din fordel kan Dalane Energi bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av SKYKULA. Dersom du bruker SKYKULA etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan Dalane Energi gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte Dalane Energi og be om å få disse vilkårene oversendt på papir.

8.3 Midlertidig opphold av Avtalen

Dalane Energis plikter etter denne Avtalen opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor Dalane Energis kontroll og som Dalane Energi ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen.

8.4 Dalane Energi sitt ansvar

Dalane Energi er uten ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig utover det som følger av ufravikelig norsk lov.

Dalane Energi fraskriver seg et hvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser. I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for Dalane Energi og dets leverandører og distributører i forhold til krav i henhold til disse vilkårene, herunder garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten (eller hvis vi velger det, å levere tjenesten på nytt).

Når loven tillater det, er Dalane Energi og dets leverandører og distributører ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap.

Dalane Energi, dets leverandører og distributører skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe.

I enkelte land kan du ha ytterligere rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlig formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt.

Dalane Energi  er ikke forpliktet til å drive noen forhåndskontroll eller sensur av den informasjonen som gjøres tilgjengelig via tjenestene.

Dalane Energi forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel og uten begrunnelse å fjerne eller endre informasjon som man har blitt gjort kjent med, og som etter Dalane Energi  sin vurdering er i strid med norsk eller annens lovgivning, vilkårene for bruk av den aktuelle tjenesten eller som kan gi grunnlag for ansvar for eller kritikk mot Dalane Energi eller ikke sammenfaller med Dalane Energi sin omdømmeprofil.

 

8.5 Garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi tilbyr Tjenestene med et kommersielt rimelig ferdighets- og bruksnivå, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder tjenestene våre.

Med mindre det uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller ytterligere vilkår, fremsetter verken Dalane Energi eller dets leverandører eller distributører spesifikke løfter når det gjelder tjenestene. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i tjenestene, eller at tjenestene er pålitelige, tilgjengelige, at det tas sikkerhetskopi av dine data eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

Enkelte jurisdiksjoner har ytterligere garantier, som for eksempel underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller beskyttelse av opphavsrettigheter. Vi ekskluderer alle underforståtte garantier i den grad loven tillater det.

8.6 Kontakt med Dalane Energi om SKYKULA

Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte Dalane Energi for hjelp og informasjon på: www.Dalane Energi.no, eller på telefon 5146 2500.

8.7 Tvisteløsning

Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med Dalane Energi og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Dalane Tingrett.